משלוח חינם  משלוח חינם ברכישה מעל 240 ש"ח
הרכישה באתר מאובטחת!

מבצעים חמים

  לפרטים ויצירת קשר: 050-4450376  הזמנות בחול המועד סוכות יטופלו החל מ28.10.2019  חג שמח!


תקנון האתר

Pet Depot - פטס הלת'קייר בע"מ חברה רשומה ח.פ  516072246 מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר שלה. (להלן: האתר) הנמצא בבעלות החברה www.petdepot.co.il

 

  1. 1.          תחולה – הוראות תקנון זה (להלן: התקנון) יחולו לגבי כל מבקר ו/או גולש ו/או רוכש מוצרים ו/או משתמש אחר (בכל צורה שהיא) באתר (להלן ביחד: משתמש). השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.
  1. 2.          מטרת האתר – האתר מכיל מידע אודות החברה, אודות השירותים והמוצרים אותם מספקת השותפות ללקוחותיה, מאמרים ומדריכים.
  1. 3.          תנאים לשימוש האתר - עצם השימוש באתר מהווה הצהרה והתחייבות מצד המשתמש באתר כדלקמן:

-          כי הינו מתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.

-          כי הוא כשיר משפטית להשתמש ולבצע רכישות באתר; למען הסר ספק תבהיר השותפות כי במידה והמשתמש באתר זקוק לאישור מצד גורם כלשהו לשם שימוש באתר (בין אם אפוטרופסו ובין אם כל גורם אחר) הרי שבשימושו באתר מצהיר המשתמש בפני השותפות כי קיבל אישור ממי אשר מוסמך להעניקו.

-          כי הוא בעל כרטיס אשראי התקף לשימוש במדינת ישראל.

-          כי הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני בבעלותו (אותה מסר באתר) ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל.

-          כי הוא מסכים לכך שהחברה תפקח על שימושו באתר דרך "עוגיות"(cookies) ו/או באופן דומה אחר, וכי השותפות תהא רשאית לעשות במידע כזה שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של השותפות, או לכל מטרה חוקית אחרת.

-          יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הספק/החברה והמזמין/המשתמש אינו יכול להסתמך עליהן. עוד מובהר כי תוספות, אביזרים, או השלמות למוצרים, המוצגים באתר מוצגים לצורך המחשה והדגמה בלבד ואינם מהווים חלק מן המוצר המוזמן. אי התאמה ו/או סתירה בין התמונה באתר לבין המוצר עצמו הקיים אצל הספק/השותפות - לא יזכה את המזמין/המשתמש בכל טענה שהיא כלפי הספק/החברה והמוצר שיסופק בפועל הינו הקובע.

-        אנו עושים את מיטב המאמצים שהמוצר יגיע אליו בהקדם האפשרי. באם המוצר לא קיים במלאי ולא ניתן יהיה להשיגו תימסר לרוכש הודעה על כך. אין אנו מתחייבים כי כל מוצר המופיע באתר יהיה זמין במלאי לרכישה בכל עת.

 

4.  אבטחה ופרטיות – אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על מידע פרטי אשר יימסר על ידך, ככל שיימסר (להלן: מידע פרטי). אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע הפרטי על פי שיקול דעתנו. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם אבטחת המידע הפרטי ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתך את פרטיך האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע הפרטי לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות וכיו"ב, אלא אם בחרת וסימנתם וסימנת כי אינך מעוניין בכך.

למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של השותפות ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.

 

5.  בעלות ושמירה על זכויות – האתר, עיצובו, ארגונו, תוכנו, המידע האצור בו הם בבעלותה המלאה של החברה. האתר וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגנים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קניין רוחני שונות. כל משתמש אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על פי מטרתו. השותפות אוסרת על המשתמש באתר לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. מובהר ומודגש כי שימוש בלתי מורשה בזכויות הקניין באתר, ללא קבלת היתר מראש ובכתב מאת בעל האתר, הינו אסור לחלוטין.

 

6.  אחריות

-          החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש בשל ביצוע רכישה באתר או בשל אי היכולת לביצוע רכישה באתר ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/ או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג' כלשהו.

-          המשתמש יישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לשותפות ו/או לצד ג' הנובע מטעות בהקלדת הנתונים לאתר, לרבות, טעויות בהקלדת שמו, כתובתו, מספר כרטיס האשראי שבבעלותו וכדומה.

-         החברה תדגיש, ניסיון מצד משתמש להזין פרטים כוזבים בביצוע רכישה הנה עבירה פלילית, אשר עלולה להביא להליכים פליליים ואזרחיים.

 

  1. 7.  המוצרים המוצגים באתר

-          בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

-          במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

-          החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה השותפות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. מימשה השותפות את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

-          המוצרים הנמכרים באתר מיועדים לחיות מחמד בלבד ואין להשתמש בהם בבני אדם.

-          שימוש לא נכון או בלתי הולם של המוצרים הנמכרים באתר עלול לגרום לנזק בריאותי לחיות מחמד, יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש, במקרה של אי הבנת ההוראות יש להתייעץ עם מפעילי האתר או עם רופא וטרינר מוסמך.

-          החברהת לא תישא באחריות כלשהי עקב שימוש במוצרים הנמכרים באתר.

-          החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג אשר עלול להיגרם כתוצאה מכוח עליון, מעשה מלחמה, איתני הטבע, שביתה או השבתה וכל מעשה או מחדל אשר אינו בשליטתה. החברה אף לא תישא באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש מהשימוש באתר או בהקשר לכך.

 

8.  אספקת המוצרים

-          אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

-          זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

-          משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של החברה.

-          מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי השותפות ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחויב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של השותפות.

-          החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית השותפות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

-          דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי השותפות.

-          בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 החברה נעזרת בחברת משלוחים חצונית על מנת לספק ללקוחותיה הזמנות במשלוח מהיר הכרוך בתשלום נוסף לבחירתו של הלקוח, למרות התחייבות חברת המשלוחים לספק את המשלוח תוך 24 שעות ,ולמרות שהלקוח שילם עבור משלוח מהיר, לא תישא השותפות באחריות כלשהי על אספקת המוצרים באיחור של עד 2 ימי עסקים מעבר למובטח באתר.

9.  תשלום

-          המחירים המוצגים כוללים מע"מ על פי דין.

-          הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

-          חיוב הלקוח יתבצע ע"י השותפות וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

 

10.  ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

-          ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לשותפות info@anipet.co.il

-          בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

-          זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

-          מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/או לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

-          לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

-          טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

-          במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

-          ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לשותפות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

-          בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עלות דמי המשלוח.

 

11. דין חל ושיפוט – התקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש כלשהו לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה בלבד.

 

12. פרשנות – האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של החברה

 

 

על ידי גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, הנך מאשר כי:

 

א. קראת את התקנון במלואו, הבנת את כל הוראותיו ואתה מסכים לכל התנאים הנכללים בו. בכל מקרה של אי בהירות אנו ממליצים לך ליצור אתנו קשר על פי פרטינו המופיעים באתר.

ב. כי אתה מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.

 

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים